Vakbiliotheek

A
Absorptie

De op een glasplaat aangeleverde straling wordt deels doorgelaten, gereflecteerd en geabsorbeerd. Bij de absorptie wordt de stralingsenergie omgezet in warmte-energie en leidt daarmee tot een temperatuursverhoging van de glasplaat.

Terug naar boven

Afstandhouder UNIGLAS®-isolatieglas-producten bestaan meestal uit twee floatglasbladen die door een hermetisch afgesloten tussenruimte van elkaar gescheiden zijn. Hiervoor worden de beide glasplaten met een afstandhouder op de gewenste afstand tot elkaar gebracht. De afstandhouders kunnen van aluminium, staal, of kunststof zijn (zie ook warm-edge).

Terug naar boven

B

B-factor De b-factor volgens VDI-richtlijn 2078 (shading-coefficient) is de gemiddelde doorlaatfactor van de zonne-energie, gerelateerd aan de totale energiedoorlatendheid van een niet gecoat, dubbel isolatieglas. Deze factor is essentieel voor het berekenen van de noodzakelijke koellast van een gebouw.b-factor = g-waarde beglazing : 0,8

Terug naar boven

Bouwglas Glas als materiaal beschikt over een 5.000 jaar oude traditie. Al vroeg ontdekte men de betekenis van glas als bouwmateriaal. Glas werd een synoniem voor verlichting, bescherming en behaaglijkheid. Heden wordt glas bijvoorbeeld ingezet voor de beglazing van ramen, deuren, serres en gevels met bijzondere warmte-, zon- en geluidsisolaie-effecten op het gebied van nieuwbouw en renovatie.

Terug naar boven

C

Condensatietemperatuur Als condensatietemperatuur wordt de temperatuur van de lucht aangegeven waarbij de relatieve luchtvochtigheid de waarde van 100% bereikt. Als de luchttemperatuur bij een onveranderd vochtgehalte daalt, onstaat condenswater. Condensatietemperaturen kunnen op verschillende plaatsen optreden.

Terug naar boven

Condensatietemperatuur in de tussenruimte van isolatieglas De temperatuur van een nieuwe isolatieglaseenheid dient in de tussenruimte <-60° C te bedragen. Deze temperatuur die volgens DIN 52 345 bepaald wordt, is een wezenlijk kwaliteitskenmerk en waarborgt een lange levensduur van het isolatieglas.

Terug naar boven

D

DB(A) Geluidsdruk die wordt bepaald overeenkomstig de frequentie volgens de wegingscurve A (DIN 45633).

Terug naar boven

DB, decibel Fysische maateenheid van de geluidsisolatiewaarde.

Terug naar boven

E

Eigen kleur Alle bij glasproducten toegepaste materialen hebben op grond van de gebruikte grondstoffen een eigen kleur, die al naargelang de dikte duidelijker zichtbaar kan worden. Deze eigen kleur kan anders worden waargenomen bij door- of op het raam kijken. Op grond van het ijzeroxidegehalte van het glas, het coatingproces, de coating en de veranderingen van glasdikte en ruitopbouw zijn schommelingen van de kleurindruk mogelijk en niet te vermijden.

Terug naar boven

Emissievermogen Het emissievermogen ε beschrijft de verhouding van de door een lichaam afgestraalde energiehoeveelheid ten opzichte van de energiehoeveelheid die onder dezelfde omstandigheden door een zwart lichaam wordt afgegeven.Niet-gecoat glas heeft een normaal emissievermogen van 0,837. Bij gelaagde glasoppervlakken wordt het normale emissievermogen εn berekend aan de hand van het met een infraroodspectrometer gemeten reflecterende vermogen Rn.Uit dit normale emissievermogen wordt het voor de berekening van de U-waarde benodigde effectieve emissievermogen volgens NEN-EN 673 berekend.

Terug naar boven

F

Floatglas De moderne floatglas-productiemethode heeft inmiddels bijna alle eerdere productiemethoden voor vlakglas afgelost. ‘Float’ wil zeggen ‘bovenop zwemmen’ of ‘drijven’ en daarmee is ook het eigenlijk principe van dit proces gekarakteriseerd.Bij het floatproces beweegt een eindeloze glasband uit de smeltkroes op een vloeibaar tinbad. Daar zwemt het op het oppervlak van het gesmolten metaal, breidt zich uit en wordt lang genoeg op een voldoende hoge temperatuur gehouden. Als gevolg van de oppervlaktespanning van de glassmelt en het vlakke oppervlak van het tinbad vormt zich op natuurlijke wijze een absoluut planparallelle glasband.In het koelkanaal en op het daarop aansluitende transporttraject koelt het glas af tot op kamertemperatuur, zodat het in platen kan worden gesneden.

Terug naar boven

G

G-waarde De g-waarde geeft de totale energiedoorlaat van beglazingen voor zonnestraling aan in het golflengtebereik van 300 nm tot 2.500 nm. Deze waarde is van belang voor klimaattechnische berekeningen en wordt in procenten weergegeven. De g-waarde wordt bepaald volgens NEN-EN 410.De g-waarde wordt samengesteld uit de directe zonne-energietransmissie en de secundaire warmteafgifte naar binnen als gevolg van langgolvige straling en convectie.

Terug naar boven

Gasvulling Voor de verbeteringen van de functies op het gebied van warmte- en geluidsisolatie worden moderne functieglazen uitgerust met verschillende gasvullingen. In de regel gaat het hierbij om argon of krypton. Het is daarom mogelijk dat moderne UNIGLAS®-isolatieglazen Ug-waarden tot 0,4 W/m2K of geluidsisolatiewaarden tot Rw = 52 dB bereiken.

Terug naar boven

Gelaagd veiligheidsglas Bij de vervaardiging van gelaagd glas van polyvinylbutyral (PVB) worden twee of meerdere boven elkaar liggende glasplaten door middel van een of meerdere hoogelastische PVB’s met elkaar verbonden.Gelaagd veiligheidsglas is een splinterbindend glas. Dat betekent dat in geval van breuk van een gelaagde ruit de breukstukken aan de folie blijven hechten. Er kunnen dus geen scherpe glassplinters loskomen. Het gevaar voor letsel wordt geminimaliseerd.

Terug naar boven

Geluidsisolatieglas Glasindustrie Ben Evers BV verkoopt glas t.b.v. geluidsisolatie onder het merk UNIGLAS® | PHON. Daar in de regel naast een verbeterde geluidsisolatie ook een verbeterde warmte-isolatie noodzakelijk kan zijn, beschikken de moderne UNIGLAS® | PHON-types eventueel tegelijkertijd over een lagere Ug-waarde. De geluidsisolerende eigenschappen van isolatieglas worden principieel bereikt door middel van drie karakteristieke kenmerken:vergroten van de tussenruimte, asymmetrische opbouw van de glasplaat en eventueel gebruik van speciaal gelaagd glas UNIGLAS®-vennoten bieden een breed productassortiment aan, individueel afgestemd op de dienovereenkomstige vereisten. De geluidsisolatiewaarde reikt daarbij van Rw = 35 dB tot Rw = 54 dB. Glasindustrie Ben Evers BV beschikt voor alle UNIGLAS® | PHON-types over keuringsrapporten van erkende keuringsinstanties.

Terug naar boven

H

Half voorgespannen glas is een thermisch versterkt glas (Engels: heatstrengthened, semi-tempered). Door de thermische versterking bereikt het glas een hoger mechanisch weerstandsvermogen tegen drukken en stoten dan een normale floatruit. Ook de temperatuurbestendigheid ligt aanzienlijk hoger dan bij normaal glas.

Terug naar boven

Hardglas gehard glas is 4 tot 5 x sterker dan ongehard floatglas van dezelfde dikte en valt uiteen in kleine, veilige stukjes bij breuk. Deze kleine stukjes kunnen praktisch geen verwondingen veroorzaken. Daarnaast is gehard glas geschikt om er onderdelen op te monteren. Alle glazen deuren zijn van gehard glas.

Terug naar boven

Heat soak test Door onvermijdelijke nikkelsulfide-insluitingen in een glasplaat wordt het volume van de nikkelsulfiden door middel van temperatuurverhoging vergroot. Hierdoor wordt het inwendige spanningsevenwicht van het enkele veiligheidsglas verstoord. Deze volumeverandering is de oorzaak voor de spontane breuk die tot onherstelbare schade aan de glasplaat leidt. Enkel veiligheidsglas kan aan de HS-test worden onderworpen om een spontane breuk in ingebouwde toestand verregaand te vermijden. Hiervoor worden de glasplaten bij een gemiddelde oventemperatuur van 290 °C gedurende 2 resp. 4 uur onderworpen aan een heat soak test.

Terug naar boven

I

Inbraakwering Ingedeeld in de groepen: keuringsnorm PxA = slagwerend NEN-EN 356 A PxB = doorbraakwerend NEN-EN 356 B BR = kogelwerend NEN-EN 1063 D = explosiewerend DIN 52290

Terug naar boven

Interferentieverschijnselen Daar floatglasplaten optimaal planparallel zijn, kunnen onder bepaalde lichtomstandigheden fysisch gebonden optische verschijnselen optreden. Deze worden zichtbaar door regenboogachtige vlekken, banden en ringen die hun positie veranderen, zodra druk op de glasplaat wordt uitgeoefend. Interferenties zijn puur fysisch gebonden lichtbrekings- en overlappingsverschijnselen. Ze treden alleen op in situaties waarin twee of meerdere floatglasplaten achter elkaar worden geplaatst.

Terug naar boven

Isolatieglas Isolatieglas bestaat al ongeveer 60 jaar. Het oudste octrooi op dit gebied stamt zelfs uit het jaar 1865. De officiële definitie van het begrip isolatieglas is vastgelegd in NEN-EN 1279: meerlaags isolatieglas is een beglazingseenheid die vervaardigd is van twee of meer glasplaten (vensterglas, spiegelglas, gegoten glas, vlakglas) die wederom door een of meerdere lucht- of gasgevulde tussenruimtes van elkaar gescheiden zijn. Aan de randen zijn de glasplaten lucht- resp. gas- of vochtdicht verbonden door organische afdichtmassa’s, solderingen of lassingen. In de afgesloten ruimte tussen de glasplaten bevindt zich geen vacuüm zoals vaak ten onrechte wordt aangenomen, maar lucht of speciaalgas.

Terug naar boven

Isolatieglas met roeden geeft een gebouw een authentieke uitstraling zonder aan comfort in te boeten. De roeden zijn in verschillende kleuren en afmetingen te verkrijgen. Bij zichtbaar ingebouwde roeden (kruisroeden) wordt een gepoedercoate aluminiumroede in de tussenruimte geïntegreerd die optisch overeenkomt met een echte, ambachtelijk vervaardigde roede. Bij niet-zichtbare roeden (wiener sprossen) komt dit roedesysteem overeen met een op gebruikelijke wijze vervaardigd raam / kozijn met echte roeden. De door de fabrikant vervaardigde roedelijsten van hout, aluminium of kunststof worden pas later vast op het glasoppervlak opgebracht en aan beide zijden gemonteerd.

Terug naar boven

J
K

Kleurenweergave-index Ra De kleurenweergave-eigenschappen van een beglazing worden volgens DIN 6169 bepaald door de algemene kleurenweergave-index Ra. De schaal voor Ra gaat tot 100. De optimale met een beglazing bereikbare Ra-waarde is 99. De Ra,D-waarde kenmerkt de kleurwaarneming bij daglicht ten eerste in het vertrek en ten tweede bij het doorkijken. Op vergelijkbare wijze kenmerkt de Ra,R-waarde de kleurenweergave van het glas op de aanzichtzijde.

Terug naar boven

Kogelwerende beglazingen Voor de test volgens NEN-EN 1063 van kogelwerende beglazingen wordt het monsterglas drie keer beschoten, waarbij de inslagen op een vastgelegde afstand tot elkaar geplaatst dienen te worden. Er zijn negen weerstandsklassen van BR1-BR7 en SG1 en SG2. Bovendien wordt onderscheiden in ‘splintervrij’ en ‘splinterend’. Omdat alle kogelwerende beglazingen uit meerlaags, asymmetrisch opgebouwd VSG bestaan, beschikken BR- en SG-types onvermijdelijk ook over een verbeterde inbraakbeveiliging.

Terug naar boven

L

Lichtdoorlatendheid De lichtdoorlatendheid beschrijft het direct doorgelaten, zichtbare stralingsgedeelte in het bereik van de golflengte van het zichtbare licht van 380 nm tot 780 nm m.b.t. de lichtgevoeligheid van het menselijke oog. De lichtdoorlatendheid wordt aangegeven in procenten en is o.a. afhankelijk van de glasdikte. Op grond van de verschillend hoge ijzeroxidegehaltes van het glas zijn lichte schommelingen mogelijk. Zo beschikt floatglas als enkele glasplaat in het zichtbare spectraalbereik over een lichtdoorlatendheid van 90 %. Normaal, niet gelaagd isolatieglas, bestaande uit twee floatglasplaten, beschikt over een lichtdoorlatendheid va ca. 80 %. UNIGLAS® | TOP Premium heeft een lichtdoorlatendheid van 80%. De referentiewaarde 100 % beschrijft een muuropening zonder beglazing.

Terug naar boven

Low-E Low-e glas is glas met een lage emissiviteit coating. Het is ontworpen om lange-golf infrarood (warmte) in een gebouw te houden. Door de Low-E coating verbetert de U-waarde van een isolatieruit. De opbouw van deze functielagen, de technische waarden en hun optische eigenschappen kunnen al naargelang de soort laag variëren; men onderscheidt ‘hard coatings’ en ‘soft coatings’. Met hard coating worden pyrolytisch opgebrachte lagen tinoxide met en zonder onderlaag op siliciumoxidebasis bedoeld. Soft coatings zijn gesputterde lagen die boven op elkaar liggen.

Terug naar boven

M

Multifunctioneel glas Door het gebruik van verschillende basisproducten en verschillende speciaalgasvullingen kunnen vandaag objectspecifieke en individueel geschikte multifunctionele beglazingen worden vervaardigd. Het ligt voor de hand dat er geen ‘standaard multifunctioneel glas’ bestaat, omdat het productenpalet zo veel uiteenlopende basisfuncties biedt als warmte-isolatie, zonwering, veiligheid, geluidsisolatie, inbraakbeveiliging, vormgeving enz.

Terug naar boven

N
O

Ornamentglas (Figuurglas) In een machine-walsproces vervaardigd, gegoten glas. Het wordt kleurloos of ook in kleur vervaardigd, zonder of met draadnet, met een gestructureerd oppervlak aan één of aan beide zijden. Het glas is lichtdoorlatend, maar slechts beperkt doorzichtig.

Terug naar boven

Oxide Een aantal oxiden van het calcium, magnesium, aluminium en zink verlenen het glas als additief bij het glassmelten fysische en chemische eigenschappen.

Terug naar boven

P

PSI-waarde (Ψ) Beoordeling van de glasrandzone De nieuwe Ψ-waarde (PSI) houdt rekening met de verhoogde warmtedoorgang door de glasrandverbinding van het isolatieglas en het sponningbereik van het raamkozijn. De Ψ-waarden zijn daarbij afhankelijk van de keuze van het materiaal voor de afstandhouders, de diepte van de sponning, de profielgeometrie en het toegepaste kozijnmateriaal.

Terug naar boven

Passiefhuis Het bijzondere aan het passiefhuis is dat het warmteverbruik door een kwalitatief hoogwaardige gebouwconstructie en de huistechniek zo ver is teruggebracht dat naast een hoogefficiënte warmteterugwinning dankzij een comfortabel ventilatiesysteem ‘de kosteloze’ energiebijdragen van binnenstralende zonne-energie eigenwarmte van de personen in het huis en warmteafgifte van apparaten voldoende zijn om het gebouw aangenaam warm te houden. De kleine rest van de verwarmingsbehoefte kan worden afgedekt via een geringe naverwarming van de toevoerlucht of door middel van opgeslagen zonnewarmte. De volgende, wezenlijke kenmerken zijn voldoende om de standaard van een passiefhuis te bereiken: passiefhuizen zijn ‘supergeïsoleerd’ met een extreem lage warmtedoorgangscoëfficiënt voor alle buitendelen (dak, wand, kelderplafond resp. bodemplaat). Drievoudige beglazingen met twee lagen zorgen voor passieve winst door zonnewarmte die zelfs in de wintermaanden hoger ligt dan het warmteverlies. Een comfortventilatie met warmteterugwinning haalt 80 % van de warmte uit de verbruikte lucht terug en zorgt tegelijkertijd voor verse lucht in het hele huis. Vergeleken met bestaande huizen die per jaar niet zelden tot 400 kWh verwarmingswarmte per vierkante meter woonoppervlak nodig hebben of ook moderne laagenergiehuizen met een behoefte van minder dan 70 kWh/(m2a) bedraagt de aanvullende verwarmingsbehoefte voor een passiefhuis maximaal 15 kWh/m2a). Door de op deze wijze mogelijk besparing van de kosten voor inbouw van een gebruikelijk verwarmingssysteem kunnen de voor de bouw van een passiefhuis hogere kosten voor de bijzondere warmte-isolatie, het ventilatiesysteem en het gebruik van de zonne-energie deels weer worden gecompenseerd. Bovendien rendeert de in het begin hogere investering in de loop der jaren door de bespaarde verwarmingskosten. Daarnaast wordt de milieubelasting verminderd. Het passiefhuis is een consequente verderontwikkeling van het laagenergiehuis en biedt de mogelijkheid om gunstig, milieuvriendelijk en aangenaam te wonen.

Terug naar boven

Polyisobutyleen (butyl) Duurzaam elastisch afdichtmateriaal, waarvan de afstandhouder van isolatieglas wordt voorzien, zodat geen waterdamp kan binnendringen.

Terug naar boven

Polysulfide (thiokol) Duurzaam elastisch afdichtmateriaal waarmee de holle ruimte boven de afstandhouder in isolatieglas wordt afgesloten.

Terug naar boven

Polyvinylbutyral (PVB) Taai-elastische en uiterst scheurvaste folie die twee of meerdere glasplaten tot een gelaagd veiligheidsglas verbindt.

Terug naar boven

Q
R

Randverbinding De randverbinding bij UNIGLAS® bestaat in principe uit een tweetraps afdichtsysteem: een aan beide zijvlakken van het metalen afstandhouderprofiel geëxtrudeerd en rondom gesloten butylkoord als primair afdichtmateriaal. Het koord is bedoeld als waterdamp- en gasdiffusieblokkering en heeft dus in de eerste plaats tot taak, de eenheid te beschermen tegen het binnendringen van luchtvochtigheid en het ontwijken van gas. De secundaire afdichting, polysulfide, wordt over de profielrug, tussen de beide glasbladen aangebracht. Deze secundaire afdichting moet twee taken vervullen: de duurzame verbinding van de beide glasplaten doordat het afdichtmateriaal een chemische verbinding aangaat met de glasoppervlakken aan de rand van de glasplaat. Het lucht- resp. gasdicht afsluiten van de eenheid, d.w.z. het afdichtmateriaal sluit de tussenruimte hermetisch af.

Terug naar boven

Reflectie beschrijft de hoeveelheid straling die door het glas wordt teruggekaatst (zie ‘absorptie’ en ‘transmissie’)

Terug naar boven

Reiniging van glasoppervlakken Glasoppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd waarbij de frequentie natuurlijk afhankelijk is van de verontreinigingsgraad. Wij adviseren, veel water en gewone, zachte doeken of sponzen te gebruiken. Daarnaast mogen ook in de handel verkrijgbare sproeireinigers worden gebruikt. Vermijd echter het gebruik van alkalische zeepsoppen of zuren evenals fluoridehoudende middelen. Vet en afdichtmiddelresten kunnen met in de handel verkrijgbare, niet agressieve oplosmiddelen (spiritus, isopropanol) worden verwijderd – daarna met veel water naspoelen. Iedere reiniging met abrasieve, d.w.z. schurende of krassende materialen (fijne staalwol, glasschaaf, scheermesjes in een vlakke hoek t.o.v. het glas of iets dergelijks) is hoogstens bij kleinere, verontreinigde plekken toegestaan. De toepassing van dergelijke gereedschappen voor de reiniging van hele oppervlakken is niet geschikt voor glas. Deze regels gelden voor alle soorten basis- en speciaal glas.

Terug naar boven

S

Selectiviteitskengetal S Met het selectiviteitskengetal S wordt de verhouding van de lichtdoorlatendheid ten opzichte van de totale energiedoorlaat(g) gekenmerkt. Het kengetal S beoordeelt zonwerende glazen m.b.t. tot een (gewenst) hoge lichtdoorlatendheid in verhouding met de dienovereenkomstig nagestreefde lage energiedoorlaat. Een hoog selectiviteitskengetal staat voor een gunstige verhouding. S ~ 2 kenmerkt daarbij voor neutrale beglazingsproducten de grenzen van het fysisch haalbare.

Terug naar boven

Serreglas Speciaal glas voor een serre resp. een glasaan- of glasvoorbouw voor de passieve benutting van zonne-energie en in combinatie met isolatieglas gegarandeerd een hoge warmte-isolatie.

Terug naar boven

Slagwerende beglazingen De in EN 356, deel A gedefinieerde A-klasse voor slagwerende beglazingen is onderverdeeld in vijf groepen met toenemende bescherming. Bij de beproeving wordt uitgegaan van een aanval met zware voorwerpen, die met behulp van een 4.110 g zware metalen kogel met een diameter van 10 cm in vrije val wordt gesimuleerd. Bij elke proef laat men de kogel driemaal vanaf dezelfde hoogte op het monsterglas (110 cm x 90 cm) vallen. Al naargelang de belasting zijn er vier verschillende valhoogtes die de weerstandsklasse bepalen. In de groep P1A moet de glaseenheid drie keer die val van een kogel uit 1,5 m hoogte standhouden, in de groep P2A van 3,0 m, in de groep P3A van 6,0 m, in de groep P4A ligt de valhoogte bij 9,0 m waarbij de groep P5A deze valhoogte 9 keer moet standhouden.

Terug naar boven

T

Thermopane Het isolatieglas van de jaren ’70 zonder bijzondere kenmerken. Zie ook isolatieglas.

Terug naar boven

Thiokol Duurzaam elastisch, secundair afdichtmiddel; wordt normaal gesproken gebruikt om de holle ruimte boven de afstandhouder van een isolatieglaseenheid tot een plaatrand te vullen.

Terug naar boven

Transmissie Eigenschap van het glas om straling over een breed golflengtebereik door te laten. Ze beschrijft de hoeveelheid straling die bij het raken van het glas wordt doorgelaten.

Terug naar boven

Tussenruimte De ruimte tussen twee van elkaar gescheiden floatglasplaten. De tussenruimte kan al naargelang de Ug-waarde met lucht of met edelgassen zoals bijv. argon en krypton gevuld zijn.

Terug naar boven

U

U-waarde De warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) geeft aan, hoeveel warmte per tijdeenheid door een vierkante meter van een bouwelement dringt bij een temperatuurverschil van 1 K tussen de aangrenzende vertrek- en de buitenlucht. Hoe kleiner de U-waarde, hoe beter de warmte-isolatie. De maateenheid is W/m2K. De testnorm voor de U-waarde van de beglazing (ug) is NEN-EN 674. De warmtedoorlaatweerstand wordt in het midden van de glasplaat volgens NEN-EN 674 gemeten volgens de methode met afgeschermde verwarmingsplaat.

Terug naar boven

V

Veiligheidsglas gelaagd Bijzonder inbraakwerend glas resp. isolatieglas voor ramen en deuren dat samen met andere glascombinaties eventueel ook een extra bescherming tegen letsel biedt. Zie ook gelaagd veiligheidsglas en inbraakwerende beglazing.

Terug naar boven

W

Warm egde Als bij de vervaardiging van isolatieglas een warmtetechnisch verbeterde afstandhouder gebruikt wordt, spreekt men over de warm edge (de warme kant). De voordelen van de warm edge zijn: vermindering van de warmteverliezen verhoging van de oppervlaktemperatuur en de vermindering van condenswatervorming verbetering van het woonklimaat besparing van energie en grondstoffen.

Terug naar boven

Warmte-isolatieglas Zie ook isolatieglas.

Terug naar boven

X
Y
Z

Zilvercoating Door de zilvercoating is de vervaardiging van kleurneutrale warmteglazen mogelijk. Kleurneutraal warmteglas werd in het begin van de jaren ’80 op de markt gebracht. Vandaag geldt met zilver gecoat isolatieglas als stand van de techniek. Het lagensysteem bestaat uit metaaloxiden en zilver. Het is daarmee mogelijk om echt neutrale, warmtereflecterende lagen met een gering emissievermogen (εn = 0,01) te vervaardigen die een Ug-waarde van 1,0 W/m²K in de standaardopbouw met argonvulling waarborgen (UNIGLAS® | TOP 1,0). Met speciale gasvullingen en drievoudige beglazingen kunnen Ug-waarden tot 0,4 W/m2K volgens DIN worden behaald (UNIGLAS® | TOP 0,4).

Terug naar boven

Zonwerend isolatieglas Grote glasoppervlakken leiden ’s zomers normaal gesproken tot hoge kosten voor airconditioning. De koellasten kunnen tot het viervoudige van de stookkosten in de winter bedragen. Daarom worden op het gebied van objectarchitectuur, bij het gebruik van airco’s en bovendien bij de beglazing van grote oppervlakken in de particuliere woningbouw zonwerende isolatieglazen toegepast. Het productassortiment van UNIGLAS® op het gebied van zonwering wordt verkocht onder onder het merk UNIGLAS® | SUN. Hierbij kunnen zowel neutrale producten voor gevelconstructies met zicht naar binnen en buiten als gekleurde types worden gerealiseerd. Glasindustrie Ben Evers BV biedt zonwerende belgazingen aan die tegelijkertijd een hoge lichtdoorlatendheid en een lage energiedoorlatendheid (g-waarde) met elkaar combineren. Een lage warmtedoorgangscoëfficiënt zorgt bij alle UNIGLAS® | SUN-types in de winter voor een hoge warmte-isolatie.

Terug naar boven